Bezpieczeństwo

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dziecku najważniejszej z potrzeb - potrzeby bezpieczeństwa. Dziecko powinny czuć się bezpiecznie w grupie, z rówieśnikami, w szatni i na podwórku przedszkolnym. Powinno też darzyć zaufaniem pracowników przedszkola. Wszelkie zajęcia oraz zabawy dla wychowanków naszego przedszkola odbywają się w wyznaczonych terenach z wykorzystaniem sprzętu odpowiednio dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dzieci. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci zarówno podczas pobytu dziecka w przedszkolu jak również poza terenem placówki. Bezpieczeństwo PDF Drukuj E-mail Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dziecku najważniejszej z potrzeb - potrzeby bezpieczeństwa. Dziecko powinny czuć się bezpiecznie w grupie, z rówieśnikami, w szatni i na podwórku przedszkolnym. Powinno też darzyć zaufaniem pracowników przedszkola. Wszelkie zajęcia oraz zabawy dla wychowanków naszego przedszkola odbywają się w wyznaczonych terenach z wykorzystaniem sprzętu odpowiednio dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dzieci. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci zarówno podczas pobytu dziecka w przedszkolu jak również poza terenem placówki. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko do przedszkola w godzinach 6.00-9.00, a ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie. Rodzice odbierają dziecko do godziny 16.00.

Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego oraz stopień pokrewieństwa. Każde upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i na żądanie nauczycielki lub pomocy nauczyciela okazać go. Upoważnienie do odbioru dziecka jest ważne cały rok i w każdej chwili może być zmienione bądź odwołane. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko, będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe). W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, niezwłocznie winien być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych numerów telefonów kontaktowych swoich oraz osób upoważnionych.

W naszym przedszkolu: Istnieje regulamin spacerów i wycieczek. Przed każdą wycieczką rodzice podpisują pisemną zgodę na wyjazd dziecka na wycieczkę, zapoznawani są z regulaminem wycieczki. W przedszkolu odbywają się spotkania z policjantem, strażakiem, strażnikiem miejskim, pielęgniarką. Dzieci uczą się bezpiecznych zachowań podczas zajęć wynikających z miesięcznych planów pracy. Teatrzyki, zajęcia dramowe, organizowane w przedszkolu uczą dzieci, jak należy zachować się wobec nieznajomych osób.

Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola. Ubiór dziecka musi być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na powietrzu.

Mamy nadzieję, że nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dziecku,a wszelkie działania z zakresu bezpieczeństwa są akceptowane przez rodziców,bo wszystko, co robimy, robimy z myślą o dziecku i dla dobra dziecka.