Promujemy zdrowie

Edukacja zdrowotna

Promujemy ekologię

Aktualności

Regulamin przyprowadzania i odbioru dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Radomsku obowiązujący od 01.09.2020 w związku z pandemią Covid 19

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,bez widocznych objawów chorobowych( katar,kaszel,podwyższona temperatura) .W sytuacji wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka pracownik będzie mierzył temperaturę dziecka.( Rodzice otrzymają zgody na pomiar temperatury dziecka).
2. Dzieci z grupy IV,V i VI ( 5-6 latki) będą odbierane od rodzica lub prawnego opiekuna w ganku przedszkola przez pracownika przedszkola pełniącego dyżur. Pracownik zanotuje godzinę przyjścia dziecka, a następnie po rozebraniu się dziecka w szatni przekaże je do sali zabaw pod opiekę nauczyciela. Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się w podobny sposób,rodzic lub prawny opiekun dzwoni po pracownika przedszkola ( dzwonek znajduje się przy drzwiach wejściowych) ,podaje nazwisko i imię dziecka i czeka na zewnątrz placówki z zachowaniem dystansu społecznego od innych rodziców oraz zaopatrzony w środki ochrony osobistej( maseczka ) ,aż pracownik przyprowadzi ubrane dziecko do drzwi.
3. Dzieci z grup I,II i III przyprowadzane są do przedszkola przez rodzica lub prawnego opiekuna . Każdorazowo przed wejściem do placówki rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni i założenia środków ochrony osobistej(maseczki).
W szatni może przebywać 6 rodziców, maksymalny czas przebywania w placówce to 5 minut. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego i zabezpieczeni w środki ochrony osobistej. Rodzic nie może wchodzić do sali zabaw ani prowadzić rozmowy z nauczycielem,dziecko przekazywane jest nauczycielowi przy drzwiach sali.
4. Po odebraniu dziecka z przedszkola nie wolno pozostawać na terenie placówki ani wewnątrz ani na zewnątrz ( plac zabaw), rodzic lub opiekun prawny wraz z dzieckiem zobowiązany jest do opuszczenia terenu przedszkola.
5. Kontakt z nauczycielem – wychowawcą grupy odbywa się droga telefoniczną lub przez email .W uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt osobisty po ustaleniu daty i godziny z wychowawcą grupy. Numery telefonów zostaną udostępnione w formie pisemnej każdemu z rodziców poszczególnych grup wiekowych.
6. Niezbędne informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu lub spraw organizacyjnych
zostaną przekazane w formie pisemnej ,telefonicznej lub będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

 

Co u nas piszczy?

Czyste powietrze zdrowy przedszkolak Od 01.02 do 30.06.2019r. nasze przedszkole realizuje Program Edukacji Ekologicznej dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi pod nazwą „Czyste powietrze – zdrowy przedszkolak”.

Program skierowany jest przede wszystkim do dzieci ale również do rodziców i społeczności lokalnej. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu wzbogacić wiedzę oraz podnieść poziom świadomości ekologicznej przedszkolaków i ich rodzin. W ramach programu dzieci będą miały okazję eksperymentować, doświadczać, obserwować, uczestniczyć w różnego rodzaju prelekcjach, warsztatach, wycieczkach oraz konkursach.

Zobacz więcej

Projekty realizowane w naszym przedszkolu

Super zdrowie masz,
gdy o porządek wokół dbasz

Program Edukacji Ekologicznej Super zdrowie masz, gdy o porządek wokół dbasz ! realizowany będzie w naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym

Czyste powietrze
zdrowy przedszkolak

Program skierowany jest przede wszystkim do dzieci ale również do rodziców i społeczności lokalnej. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu wzbogacić wiedzę oraz podnieść poziom świadomości ekologicznej przedszkolaków i ich rodzin.

Poprzednie projekty współfinansowane z WFOŚiGW

Nasze przedszkole znalazło się w gronie laureatów konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nasz program nauczania

Program nauczania w naszym przedszkolu zakłada głównie nauka przez zabawę. Nauczyciel przedszkolny proponuje dzieciom takie formy pracy, które nie tylko zainteresują grupkę dzieci o różnych charakterach, stanach emocjonalnych, upodobaniach, ale również będą wartościowe, pozwolą rozwijać oczekiwane sfery osobowości, kształtować konkretne umiejętności wymagane dla danego wieku .

Dużym ułatwieniem są programy dydaktyczno- wychowawcze proponowane przez wydawnictwa edukacyjne, które dostosowują program nauczania w przedszkolu do poziomu rozwojowego dzieci w każdym wieku. Takie ramy nakreśla podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Obszary, które rozwijane są z pomocą naszych nauczycieli w czasie edukacji przedszkolnej to:

 • Umiejętności społeczne
 • Czynności samoobsługowe
 • Rozwój mowy
 • Czynności intelektualne stosowane w rozumieniu siebie i otoczenia
 • Dbałość o bezpieczeństwo
 • Poszanowanie roślin i zwierząt
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
 • Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem
 • Rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne, zainteresowania techniczne
 • Ciepła, radosna atmosfera, uśmiechnięty, życzliwy, wykwalifikowany personel to nasze atuty.
  Dowiedz się więcej o naszym przedszkolu

  Więcej
 • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
 • 44 685 44 41
 • 44 685 44 40
 • dyrektorpp3@radomsko.pl