Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Przedszkole nr 3
ul.Sierakowskiego 19
Radomsko

Właściwa treść Deklaracji Dostępności

Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Data publikacji strony internetowej: 1999r..
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Marcelina Machura,
adres e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
numer telefon - (44) 685 44 40.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku, ul. Sierakowskiego 19.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i od strony zaplecza.

Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, na górze furtki znajduje się dodatkowy skobel, który należy odsunąć, aby otworzyć furtkę. Następnie 1 stopień schodów przy drzwiach wejściowych – otwieranych ręcznie lub podjazd. Od godz. 9.00 drzwi są zamknięte. Obok nich umieszczony jest dzwonek.

Budynek składa się z 2 kondygnacji. Zarówno po jednej jak i po drugiej stronie budynku znajdują się szatnie i korytarze. Dwie części budynku łączy hol. Po obu stronach budynku zlokalizowane a odziały przedszkolne. Piętro budynku zajmują 2 oddziały przedszkolne, sypialnia i łazienka dla dzieci oraz pokój logopedy.

W odległości 50 m od budynku przedszkola znajduje się parking miejski.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 

Raport Z-d dostępność cyfrowa i architektoniczna

Wytworzył: Marcelina Machura.                             Data: 28.03.2024

Odpowiada: Marcelina Machura                            Data: 28.03.2024