Regulaminy

Regulamin przyprowadzania i odbioru dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Radomsku obowiązujący od 01.09.2020 w związku z pandemią Covid 19

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,bez widocznych objawów chorobowych( katar,kaszel,podwyższona temperatura) .W sytuacji wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka pracownik będzie mierzył temperaturę dziecka.( Rodzice otrzymają zgody na pomiar temperatury dziecka).
2. Dzieci z grupy IV,V i VI ( 5-6 latki) będą odbierane od rodzica lub prawnego opiekuna w ganku przedszkola przez pracownika przedszkola pełniącego dyżur. Pracownik zanotuje godzinę przyjścia dziecka, a następnie po rozebraniu się dziecka w szatni przekaże je do sali zabaw pod opiekę nauczyciela. Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się w podobny sposób,rodzic lub prawny opiekun dzwoni po pracownika przedszkola ( dzwonek znajduje się przy drzwiach wejściowych) ,podaje nazwisko i imię dziecka i czeka na zewnątrz placówki z zachowaniem dystansu społecznego od innych rodziców oraz zaopatrzony w środki ochrony osobistej( maseczka ) ,aż pracownik przyprowadzi ubrane dziecko do drzwi.
3. Dzieci z grup I,II i III przyprowadzane są do przedszkola przez rodzica lub prawnego opiekuna . Każdorazowo przed wejściem do placówki rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni i założenia środków ochrony osobistej(maseczki).
W szatni może przebywać 6 rodziców, maksymalny czas przebywania w placówce to 5 minut. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego i zabezpieczeni w środki ochrony osobistej. Rodzic nie może wchodzić do sali zabaw ani prowadzić rozmowy z nauczycielem,dziecko przekazywane jest nauczycielowi przy drzwiach sali.
4. Po odebraniu dziecka z przedszkola nie wolno pozostawać na terenie placówki ani wewnątrz ani na zewnątrz ( plac zabaw), rodzic lub opiekun prawny wraz z dzieckiem zobowiązany jest do opuszczenia terenu przedszkola.
5. Kontakt z nauczycielem – wychowawcą grupy odbywa się droga telefoniczną lub przez email .W uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt osobisty po ustaleniu daty i godziny z wychowawcą grupy. Numery telefonów zostaną udostępnione w formie pisemnej każdemu z rodziców poszczególnych grup wiekowych.
6. Niezbędne informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu lub spraw organizacyjnych
zostaną przekazane w formie pisemnej ,telefonicznej lub będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl