Rekrutacja 2021/2022

Informacja o kryteriach i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznych Przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych w Radomsku w roku szkolnym 2021/2022

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Radomsko.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość 1 punktu.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 L.p  Kryterium Wartość kryterium  w punktach 
 1  Dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którzy
pracują/studiują w systemie dziennym:
- w przypadku jednego pracującego/studiującego
rodzica/opiekuna prawnego
- w przypadku dwojga pracujących/studiujących
rodziców/opiekunów prawnych

5

10

 2  Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na
który przeprowadzona jest rekrutacja uczęszczać do danego
przedszkola
 5
 3  Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki  5
 4  Zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez dziecko z
oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad
podstawę programową
 1
   Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania  25

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Radomsko mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w danej
publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnego z powyższymi wymogami, Gmina Miasto Radomsko nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym danym publicznym przedszkolu
lub tym danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasto Radomsko przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, do którego
stosuje się powyższe przepisy.
6. Procedury odwoławcze:
1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola lub oddziału przedszkolnego w
Publicznej Szkole Podstawowej.
2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
3) rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola lub Publicznej Szkoły Podstawowej, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4) Dyrektor Publicznego Przedszkola lub Publicznej Szkoły Podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznego Przedszkola lub Publicznej Szkoły Podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.
5) W terminie od 14 czerwca 2021r. do 25 czerwca 2021r., będą zawierane umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych świadczeń.
6) W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzice dziecka
przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA
od 01.02.2021 do 05.02.2021

 Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

w terminie 7 dni poprzedzającyh termin rozpoczęcia składania dokumentów

 15.02.2021-12.03.2021  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 15.03.2021-19.03-2021  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
 24.03.2021  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 31.02.2021   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandytatów nieprzyjętych
 10.05.2021- 19.05.2021  POSTĘPOWANIIE UZUPEŁNIAJĄCE

Wniosek do pobrania

Oświadczenia - do pobrania

Zachęcamy do obejrzenia do filmu/ prezentacji o przedszkolu.

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl